firma@petlach.cz

+420 251 552 025

  • Při návrhu nových staveb v části techniky vnitřního prostředí je naší snahou odběrateli navrhnout nejefektivnější provoz jak z pohledu dosažení kvality vnitřního prostředí s ohledem na činnosti osob v daném prostoru se nacházející tak i z hlediska optimalizace spotřeb energií a minimalizace provozních nákladů.
  • Zároveň se snažíme akceptovat stavebně-architektonické řešení návrhu stavby i účel, pro který je navržena a určité investiční náklady, které má investor k dispozici.
  • Při návrhu se vždy snažíme zapracovat nejnovější poznatky a technická řešení, která jsou známá a zároveň se snažíme uplatnit naše vědomosti získané při reálném provozu staveb.
  • Při návrhu rekonstrukcí staveb po uplynutí určité části životního cyklu stavby je naší snahou před nalezením jakýchkoliv řešení se důkladně seznámit s danou stavbou a jejími logickými návaznostmi jako celku. Snažíme se o to, abychom se k dané stavbě nechovali jako vetřelci, kteří ji ničí, ale jako lékaři, kteří ji prodlužují a obohacují další život. V těchto případech je každá budova pro nás výzvou, kdy stávající prostory strojoven jsme schopni vybavit soudobými technologiemi s vysokou účinností systému a malou spotřebou energií.
  • Naše spolupráce při návrhu systémů techniky prostředí je směřována dvěma směry:
  • Jednak spolupráce s investorem při tvorbě tzv. standardů budovy v části techniky prostředí s formou doplňujících požadavků investora na kvalitu vnitřního prostředí včetně představ o způsobu jeho zajištění a stanovení výchozích předpokladů návrhu. Součástí těchto standardů je i definice požadavků na realizaci a následné provozování budovy.
  • Jednak spolupráce s projekčním týmem při konkrétním zapracováním požadavků a představ investora na řešení techniky prostředí do konkrétního architektonicko-stavebního řešení s definicí prostorových a energetických potřeb ve fázi studie, která bude sloužit jako základní kámen pro fázi EIA, DUR a následné zpracování dalších projektových stupňů.